Vedtekter U.L. Nybrott

VEDTEKTER FOR U.L. NYBROTT

Vedtatt på årsmøte 25.mai 2020.
Endringer §3.6, §3.9b, §4.1 og §6.2 vedtatt på årsmøtet 27.september 2021. Endringer §3.5 vedtatt på årsmøtet 27.mars 2023.
Endringer §3.5 og §6.2 vedtatt på årsmøtet 8.april 2024.

§1 FORMÅL

Laget skal arbeide på tvers av partipolitiske skillelinjer og medvirke til en positiv utvikling av bygda. Laget skal gjennom å drive ungdomshuset legge til rette for et møtested og et miljø som fremmer felleskap.
Laget kan samarbeide med andre foreninger, institusjoner eller myndigheter i saker av felles interesse. Laget skal opptre saklig og ansvarlig og være bevisst på å bidra til god dialog med alle.

§2 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT
§2.1. 
Alle som stiller seg bak lagets formål og har fylt 15 år kan bli medlem.
§2.2. Medlemmer melder seg inn i laget ved å betale årskontingent fastsatt av årsmøtet. §2.3. Alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

§3 ÅRSMØTET
§3.1. 
Årsmøtet er lagets høyeste organ og skal være avholdt innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal være kunngjort fire uker før møtet. Saksliste og innkalling sendes ut av styret via plakater, flygeblad og sosiale media. Valgkomitéens forslag kunngjøres i innkallingen.

§3.2. Saker som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må leveres skriftlig – enten elektronisk eller fysisk. Årsmøtet kan ikke behandle og avgjøre andre saker enn de som er oppført i sakslisten.

§3.3. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

§3.4. Årsmøtet konstituerer seg med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

§3.5. Styret skal framlegge for årsmøtet: årsmelding, revidert regnskap, årshjul for det kommende året, kontingent og utleiepriser. Årsmøtet fastsetter de årlige prisene, og utleiereglement. Leietaker faktureres for den prisen årsmøtet har satt, for inneværende år som utleie skjer.

§3.6. En kandidat er valgbar når medlemskontingenten for inneværende år er betalt, og vedkommende er fylt 15 år. Kandidaten må være til stede ved valget, eller ha levert skriftlig villighetserklæring til valgkomitéen innen 1.januar.

§3.7. Valg kan gjøres ved håndsopprekking eller skriftlig hvis noen krever det. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§3.8. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom flertallet i styret krever det, og skal innkalle dersom 1/3 av medlemmene krever det. Til ekstraordinært årsmøte skal det gis minst 14 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.

§3.9a. Saksliste til årsmøte

 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll.
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær.
 6. Fremlegg av regnskap v/kasserer.
 7. Presentasjon av årshjul for det kommende året.
 8. Fastsettelse av medlemskontingent.
 9. Fastsettelse av utleiepriser.
 10. Innkomne saker.
 11. Valg

§3.9b. Gjennomføring av valg
a) Styret består av 10 medlemmer, hvor kjønnsfordeling 5-5 bør tilstrebes. Styrets

medlemmer har bestemte roller og velges for to år av gangen. Fem medlemmer velges

annen hvert år (partall), de resterende fem velges påfølgende år (oddetallsår). Benkeforslag tillates. Årsmøtet velger hvert år styrets leder av valgte styremedlemmer. Det øvrige styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

 1. b)  Revisor velges for ett år om gangen.
 2. c)  Valgkomité på tre medlemmer velges for ett år om gangen.

§4 VALGKOMITEENS OPPGAVER
§4.1. 
Valgkomiteen skal innhente villige kandidater til nytt styre, samt blant disse innhente villige kandidater til ledervervet.
§4.2. Valgkomiteen skal innhente villige kandidater til ny revisor.
§4.3. Valgkomiteen skal innhente villige kandidater til ny valgkomite.
§4.4. Valgkomiteen skal sende forslagene til styret innen 1.januar.

§5 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER
§5.1. 
Styret er ansvarlig for lagets virksomhet og drift mellom hvert årsmøte.
§5.2. Styret rår over eiendelene og skal drive laget på en økonomisk forsvarlig måte.
§5.3. Styret skal sørge for at årsmøtet får årsmelding og revidert regnskap, samt utarbeide et årshjul for det nye året.
§5.4. Styret oppnevner etter behov komitéer/personer for arrangement og spesielle oppgaver, og utarbeider instruks for disse.
§5.5. Ved arrangement der andre lag eller foreninger er medarrangør, avtales fordeling av arbeidsoppgaver og økonomi på forhånd.
§5.6. Styremøter skal avholdes minst 9 ganger i året.
§5.7. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§5.8. Ekstraordinært styremøte skal avholdes såfremt fem, eller flere, styremedlemmer ønsker det.
§5.9. Styret har ansvar for medlemsverving.

§6 STYRET
§6.1. 
Hvert medlem av styret har en egen rolle for å ivareta driften av laget på best mulig måte.
§6.2 Rollebeskrivelser for medlemmer av styret bør være:

• Leder:

 • –  Skriver og sender innkalling til hvert styremøte.
 • –  Skriver innkalling til årsmøte.
 • –  Sørger for å ha god oversikt over driften av laget
 • –  Er talsperson eksternt på vegne av laget.
 • –  Er ansvarlig for at det utarbeides årshjul for laget • Nestleder:
 • –  Overtar leders oppgaver om leder ikke er tilgjengelig eller har mulighet til å utføre sine oppgaver.• Kasserer:
 • –  Ansvar for lagets økonomi og å føre regnskap.
 • –  Fremlegge regnskap for styret hvert styremøte.
 • –  Legge frem revidert regnskap til hvert årsmøte.
 • –  Melder inn endringer i styresammensetning til Brønnøysundregisteret.• Sekretær:
 • –  Skrive referat fra hvert styremøte.
 • –  Legge frem årsmelding til hvert årsmøte.
 • –  Skrive protokoll etter hvert årsmøte. • Utleieansvarlig:
 • –  Oppdaterer utleiebok.
 • –  Har oversikt over utleie.
 • –  Har kontakt med leietaker før og etter leieforholdet
 • –  Har ansvar for at lokalene er klargjorte for utleie• Dugnadsansvarlig:
 • –  Har oversikt over hvilke dugnadsprosjekter som bør gjennomføresgjennom året.
 • –  Presenterer oversikt over dugnadsprosjekter til styret. Prioritering avprosjekter og oppgaver gjøres av styret.• Driftsansvarlig:
 • –  Er ansvarlig for at det gås brannrunder ihht krav.
 • –  Er kontaktperson for offentlige myndigheter i saker som gjelder lokalet(bygningsmessige).
 • –  Utarbeider oversikt over dugnadsprosjekter sammen meddugnadsansvarlig.

– Er ansvarlig for å innhente tilbud på større investeringer i samråd med styret.

• Medieansvarlig:

 • –  Er hovedansvarlig for å oppdatere lagets sosiale medier og hjemmeside.
 • –  Oppretter arrangement på sosiale medier og lager informasjonsmateriellsom plakater og flyers.
 • –  Er kontaktperson for lokalmedia.• Søknadsansvarlig:
 • –  Holder seg oppdatert på støtte- og tilskuddsordninger for lag og foreninger.
 • –  Forfatter søknader om tilskudd på vegne av laget.• Arrangementsansvarlig:
 • –  Har hovedansvar for å delegere jobben med å skaffe komiteer til lagetsarrangementer.
 • –  Har ansvar for å få søkt om skjenkebevilling.§7 JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARU.L. Nybrott er selveiende. Det vil si at ingen kan disponere lagets formue, har krav på eventuelt overskudd eller hefter for gjeld.§8 VEDTEKTSENDRINGER
  §8.1 
  Vedtektene kan bare endres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
  §8.2 Vedtektsendringer kan foretas ved 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer på årsmøtet. §8.3 Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1.januar.
  §8.4 Vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart.§9 OPPLØSNING AV LAGET
  §9.1 
  Oppløsning av laget skal behandles på ordinært årsmøte. Et slikt vedtak fattes med 2/3 flertall.
  §9.2 Årsmøtet står for avviklingen og skal velge ut et avviklingsstyre bestående av fem personer. Avviklingsstyret kan være medlemmer fra det eksisterende styret eller det kan velges et nytt.
  §9.3 Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall i det ordinære årsmøtet skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere, hvor man beslutter sletting.

§9.4 I avviklingsperioden skal det utarbeides en oversikt over lagets eiendeler og forpliktelser. Eventuelle forpliktelser må gjøres opp. I den grad det er nødvendig å gjøre opp forpliktelser, må eiendeler omgjøres i penger.
§9.5 Eventuelle gjenstående verdier etter at forpliktelsene er gjort opp, skal disponeres til et annet lignende formål på bygda som det oppløste laget har.

§9.6 For å oppløse laget må det ekstraordinære årsmøtet gjenta vedtaket om oppløsning med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Det endelige avviklingsregnskapet som viser hvordan det økonomiske oppgjøret har blitt gjennomført, samt hvordan gjenstående verdier har blitt disponert, skal framlegges for det ekstraordinære årsmøtet.