Innkalling til Årsmøte for UL Nybrott

26 april kl 19.00 innkalles det til Årsmøte i ungdomslaget Nybrott. Møtet avholdes i lokalet.

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to til å underskrive protokoll.
  • Opplesing av årsmelding
  • Orientering om økonomi og eventuelt budsjett
  • Styrets sammensetting videre, valg.
  • Valg av valgkomite
  • Eventuelle innkomne saker / diskusjon.

Innkomne saker må være styret i hende senest 12.04.16.

Enkel kaffe og servering.

Vel møtt

Med vennlig hilsen Styret UL Nybrott, ved leder Kolbjørn H. Larssen